Podmínky akcí

Všeobecné podmínky pořádání kulturních akcí v kostele Martin ve zdi

 1. Správce kostela  otevře  kostel hodinu před zahájením akce a předá prostory kostela pořadateli akce ve stavu způsobilém k uskutečnění  akce
 2. Pořadatel akce je povinen :
  • zajistit řádný průběh akce,
  • uvolnit prostory kostela  nejpozději půl hodiny po ukončení akce,
  • předat prostory  správci kostela  ve stavu, v jakém je před konáním akce převzal,
  • nahradit případné škody, které vzniknou na objektu nebo jeho inventáři v souvislosti s pořádanou akcí.
 3. Pořadatel akce je oprávněn :
  • přemisťovat inventář kostela nebo provádět jakékoli změny v prostorech konání akce pouze po předchozí dohodě se správcem kostela
  • propagovat  konání  akce  před vstupem do kostela  pouze v den konání akce.
 4. Pokud pořadatel akce poruší nebo nedodrží  kterékoli  ujednání těchto podmínek a ujednání obsažených v objednávce akce v rozsahu potvrzeném  Ústřední církevní kanceláři ČCE / dále jen ÚCK /,  zaplatí za každý takový jednotlivý  případ  ÚCK  smluvní pokutu ve výši 1000, – Kč a to ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy ho k tomu  ÚCK vyzve.
 5. Pořadatel akce je povinen neprodleně sdělit správci kostela, že akce se neuskuteční. Pokud tak neučiní nebo pokud zrušení akce oznámí správci kostela později než 1 měsíc před jejím konáním, zaplatí pořadatel ÚCK smluvní pokutu ve výši 1000, – Kč a to ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jí k tomu  ÚCK vyzve.
 6. Pokud se kulturní akce neuskuteční z důvodů zásahu vyšší moci, tedy z důvodů, které nezapříčinila ani jedna ze smluvních stran, není pořadatel povinen uhradit ÚCK sjednané poplatky a ÚCK není povinna hradit  pořadateli akce škodu případně jí vzniklou v důsledku tzv.vyšší moci.
 7. Na právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou těmito podmínkami upravené, se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.