Zpráva o restaurování záklopového stropu v kostele sv. Martina ve zdi

Restaurátorské práce byly zahájeny sejmutím kachlové podlahy, kdy jednotlivé kachle byly na podlaze pouze položeny bez jakéhokoliv upevnění. Po jejich sejmutí bylo nutné odstranit 3 tuny suti a následovalo důkladné očištění záklop i trámů. Očištěné záklopy byly pak opatrně demontovány a převezeny do ateliéru restaurátora.

V ateliéru byl proveden podrobný průzkum, při němž bylo zjištěno, že výtvarné pojetí záklop bylo již v 19. století restaurováno a původní barokní výmalba, provedená žloutkovou technikou, byla nešetrně přemalována za použití klihových barev. Toto přemalování vneslo do původní barevnosti nové prvky (červené kresebné linky, schematické naznačení hroznů), které nerespektují původní výtvarný záměr.

Záklopy byly před restaurováním silně znečištěny, pokryty prachem a klihová přemalba z 19. století byla zpráškovatělá. Velké procento záklop pak léty popraskalo natolik, že se jednotlivé záklopy rozpadaly.

Celkový dojem barevné ornamentální výzdoby před restaurováním byl vlastně ztracen, celá plocha záklop byla zšedlá a na některých místech až zčernalá, což bylo způsobeno používáním loučí k osvětlení prostoru. V těchto místech ornamentální výzdoba prakticky zmizela.

 

Způsob restaurování:

Po konzultaci se zástupcem Státního ústavu památkové péče Hlavního města Prahy bylo rozhodnuto, že strop bude očištěn od prachu a povrchových nečistot, čímž se zviditelní současný stav záklop, a že v maximální možné míře budou respektovány oba způsoby výtvarného řešení, tedy jak původní barokní malba, tak i postup při restauraci v 19. století. Tam, kde se ukáže potřeba, bude provedena citlivá retuš, která umožní spojení obou výtvarných přístupů.

Dřevní hmota záklop byla přeschlá, popraskaná a silně znečištěná sutinou. Prach byl odstraněn vysátím, jednotlivé desky byly z rubové strany obmyty a po jejich vyschnutí bylo přistoupeno k sanaci a petrifikaci dřevní hmoty. Vzorky dřeva ze záklop a trámů byly odebrány a postoupeny k laboratornímu průzkumu. Když byly záklopy očištěny, bylo především nezbytné upevnit jednotlivé vrstvy – zpráškovatělou klihovou i původní barokní. Špánovaná místa byla opatřena tenkým křídovým šepsem, hlubší poničená místa byla tmelena křídovým tmelem a zabroušena. Na závěr byla barevná vrstva záklopových desek a trámů opatřena tenkým ochranným voskovým filmem.

Po namontování záklop bylo nutno navrátit kachle na jejich původní místo. Na dřevěný rošt byla po celé ploše stropu položena nová prkenná podlaha. Na tuto podlahu byla nainstalována zvlněná pružná podložka, na niž nebyly kachle přilepeny, ale znovu volně položeny.

 

akad. mal. restaurátor
Vaica Hejdová